Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
3.33% 1 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
0.00% 0 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
3.33% 1 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
3.33% 1 lượt
11
6.67% 2 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
3.33% 1 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
3.33% 1 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
3.33% 1 lượt
20
6.67% 2 lượt
21
3.33% 1 lượt
22
6.67% 2 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
3.33% 1 lượt
27
6.67% 2 lượt
28
3.33% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
3.33% 1 lượt
31
3.33% 1 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
3.33% 1 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
10.00% 3 lượt
36
3.33% 1 lượt
37
3.33% 1 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
6.67% 2 lượt
41
6.67% 2 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
3.33% 1 lượt