TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
35 4 lượt 46 2 lượt 14 16 lượt
08 3 lượt 85 2 lượt 97 16 lượt
11 3 lượt 87 2 lượt 85 14 lượt
12 3 lượt 88 2 lượt 08 13 lượt
13 3 lượt 93 2 lượt 11 13 lượt
54 3 lượt 02 1 lượt 48 13 lượt
60 3 lượt 05 1 lượt 49 13 lượt
71 3 lượt 07 1 lượt 98 13 lượt
77 3 lượt 11 1 lượt 16 12 lượt
00 2 lượt 13 1 lượt 17 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 95 1 lượt 99 2 lượt
98 1 lượt 92 1 lượt 78 3 lượt
97 1 lượt 90 1 lượt 73 3 lượt
96 1 lượt 81 1 lượt 56 3 lượt
93 1 lượt 77 1 lượt 31 3 lượt
92 1 lượt 76 1 lượt 42 4 lượt
91 1 lượt 71 1 lượt 18 4 lượt
90 1 lượt 69 1 lượt 94 5 lượt
89 1 lượt 64 1 lượt 82 5 lượt
87 1 lượt 54 1 lượt 61 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 03, 05, 18, 20, 21, 26, 28, 37, 42, 50, 51, 57, 65, 66, 72, 73, 74, 78, 80, 88, 94 00, 01, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo