TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.11% 9 lượt
01
0.74% 6 lượt
02
1.36% 11 lượt
03
0.86% 7 lượt
04
0.99% 8 lượt
05
0.86% 7 lượt
06
1.11% 9 lượt
07
0.86% 7 lượt
08
1.60% 13 lượt
09
1.11% 9 lượt
10
1.23% 10 lượt
11
1.60% 13 lượt
12
1.11% 9 lượt
13
1.23% 10 lượt
14
1.98% 16 lượt
15
0.99% 8 lượt
16
1.48% 12 lượt
17
1.48% 12 lượt
18
0.49% 4 lượt
19
0.99% 8 lượt
20
0.62% 5 lượt
21
0.86% 7 lượt
22
0.74% 6 lượt
23
0.99% 8 lượt
24
0.62% 5 lượt
25
0.86% 7 lượt
26
0.62% 5 lượt
27
1.36% 11 lượt
28
0.74% 6 lượt
29
1.23% 10 lượt
30
1.11% 9 lượt
31
0.37% 3 lượt
32
1.11% 9 lượt
33
0.74% 6 lượt
34
0.74% 6 lượt
35
1.11% 9 lượt
36
1.36% 11 lượt
37
0.62% 5 lượt
38
0.86% 7 lượt
39
0.62% 5 lượt
40
0.62% 5 lượt
41
1.36% 11 lượt
42
0.49% 4 lượt
43
1.11% 9 lượt
44
0.74% 6 lượt
45
0.62% 5 lượt
46
1.11% 9 lượt
47
0.99% 8 lượt
48
1.60% 13 lượt
49
1.60% 13 lượt
50
0.62% 5 lượt
51
0.99% 8 lượt
52
0.86% 7 lượt
53
0.74% 6 lượt
54
1.23% 10 lượt
55
1.11% 9 lượt
56
0.37% 3 lượt
57
0.62% 5 lượt
58
0.86% 7 lượt
59
0.86% 7 lượt
60
1.23% 10 lượt
61
0.62% 5 lượt
62
1.48% 12 lượt
63
0.99% 8 lượt
64
1.23% 10 lượt
65
1.36% 11 lượt
66
0.86% 7 lượt
67
0.99% 8 lượt
68
0.99% 8 lượt
69
0.74% 6 lượt
70
0.99% 8 lượt
71
1.48% 12 lượt
72
0.86% 7 lượt
73
0.37% 3 lượt
74
0.74% 6 lượt
75
0.74% 6 lượt
76
1.36% 11 lượt
77
1.48% 12 lượt
78
0.37% 3 lượt
79
1.11% 9 lượt
80
1.48% 12 lượt
81
0.86% 7 lượt
82
0.62% 5 lượt
83
0.86% 7 lượt
84
0.86% 7 lượt
85
1.73% 14 lượt
86
1.36% 11 lượt
87
1.11% 9 lượt
88
1.11% 9 lượt
89
0.86% 7 lượt
90
0.74% 6 lượt
91
0.74% 6 lượt
92
0.99% 8 lượt
93
0.99% 8 lượt
94
0.62% 5 lượt
95
1.36% 11 lượt
96
0.86% 7 lượt
97
1.98% 16 lượt
98
1.60% 13 lượt
99
0.25% 2 lượt

Quảng cáo